Tel: +90 318 357 37 43 | E-posta: abofisi@kku.edu.tr


 

ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

GENEL ŞARTLAR, BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLAR

 

Ders verme hareketliliğinin kapsamı

EUB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personel ile isletmelerde çalışan personelin EUB sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

 

Ders verme hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

·         Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkânı vermek,

·         Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek,

·         Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda destek olmak.

Genel Şartlar

1.      Ders verme hareketliliği gerçekleştirilecek iki ülkeden en az birinin AB üye ülkesi olması gerekir.

2.      Ders verme hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin tabiiyeti: 

v  Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelerin vatandaşı

v  Programlara katılan Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke vatandaşı

v  Katılımcı ülkelerde daimi ikamet sahibi olan veya bu ülkeler tarafından mülteci olarak tanınmış veya vatansız birey.  

3.      Ders verme hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş olan akademik personel ya da yurtdışındaki bir işletmede istihdam edilmiş bir çalışan olması gerekir.

4.      Ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile gönderen yükseköğretim kurumu arasında kurumlar arası anlaşma olması ve her iki tarafın da EÜB sahibi olması gerekir. 

5.      İsteyen personelin maddi destekten feragat ederek faaliyetten faydalanabilir.

 

BAŞVURU

Başvuru Tarihi ve Yeri          : 20 Ocak 2014 – 03 Şubat 2014, Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi

Başvuru Belgeleri      : Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu ve Öğretim Programı

Başvuru Değerlendirme: Öğretim elemanı tarafından başvuruda teslim edilen belgelerin birer nüshaları AB Birimi tarafından ilgili Fakültelere gönderilecek. “Öğretim Programı”, Fakülte yönetim kurulunca öğretim elemanının yurtdışında bulunacağı tarihler, vereceği dersler, birimdeki ders programı/iş yükü ve birimine kazandıracağı katkı göz önünde tutularak değerlendirmeye alınır. Yönetim Kurulu, değerlendirme kararında fakülte ve bölüm Erasmus koordinatörlerinin görüşlerine başvurmalıdır. Üyelerden hiç birinin başvuru sahibiyle kişisel bağlantısı ya da çıkar iliksisi olmaması gerekir. Şeffaflık ve hakkaniyetli olma, programın genel kurallarından biri ve EUB’nin bir gereğidir. Tarafsızlığı ve şeffaflığı sağlamak üzere, aşağıda verilen ifadenin, Seçim Komisyonu tarafından düzenlenecek karar tutanağında aynen veya bu anlamı içerecek farklı bir ifade ile yer alması gerekir:

“Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, tüm başvuru

sahipleri ile Seçim Komisyonu üyelerinin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel iliksi bulunmamaktadır. Karar, şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.”

Müracaat sayısı baz alınarak öncelik sırasına göre belirlenen asıl ve yedek öğretim elemanlarından oluşan değerlendirme sonuçları (gerekçeleri ile birlikte) yönetim kurulu kararıyla üniversitemiz Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimine 14.02.2014 tarihine kadar gönderilir ve değerlendirme sonuçları panolarda ilan edilir.

            Seçimler sırasında Merkez tarafından belirlenen ulusal önceliklerin göz önüne alınması gerekmektedir. 2013/2014 akademik yılında ders verme hareketliliği faaliyeti kapsamında sırasıyla,

1-      Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış personele,

2-      Daha önce ders verme hareketliliğine faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, ders verme hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumlarında yapılacak faaliyetlere,

3-      Erasmus Fakülte/Enstitü/MYO ve Bölüm Koordinatörlerine öncelik verilir.

Seçimlerde, personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için dil becerisinin de göz önünde bulundurulması tavsiye edilir.

 

Seçilen Asıl Öğretim Elemanlarının Yapması Gerekenler:

Seçilen asıl öğretim elemanları yurtdışına gitmeden önce Erasmus hibesinin %80’lik bölümünü alabilmeleri için Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimine teslim etmeleri gereken evrak ve formlar:

1.       Ders verilecek olan kurumdan davet mektubu (kişiye özel) ile birlikte fakülte yönetim kurulunca alınmış yurtdışı görevlendirme kararı,

2.       Dekanlıklar/Bölüm başkanlıkları, Erasmus Kurum Koordinatörü ile ders vermeye gidilecek üniversite yetkilileri tarafından onaylanmış Öğretim Programı (Teaching Assignment),

3.       Öğretim Elemanı İçin İstenen Bilgiler Formu,

4.       Personel Hareketliliği Sözleşmesi,

5.       Vakıflar Bankası Kırıkkale Şubesi vadesiz EURO hesap cüzdanı fotokopisi.

 

Gidilen üniversiteden ziyaret sırasında alınacak belge:

v  Misafir olduğunuz üniversiteden yaptığınız çalışmaları gösteren bir yazı alınmalıdır ya da Üniversitemizin mevcut belgesi doldurulup onaylatılmalıdır. 

 

Dönüşte AB Ofisine teslim edilmesi gereken belgeler:

v  Gidilen üniversiteden ziyaret sırasında alınmış olan belge (Yukarıdaki maddede açıklanmıştır).

v  Ulusal Ajans Rapor Formu

v  Hibenin Ödendiğine Dair Dekont 

v  Seyahate ait belgeler

o   Kullanılan bilet/biletlerin orijinali

o   Uçuş kartlarının orjinalleri

o   Fatura, makbuz vb. ilgili ödeme belgelerinin orijinalleri.

NOT: Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimine teslim edilmesi istenen evrak/formların imzalı ve mühürlü orijinal nüshaları olması gerekmektedir.  Aksi takdirde hibe ödenmez veya iadesi talep edilir.

 

HİBELER

·         Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat gideri ödemesi yapılır.

·         El kitabında belirtilen ödeme kalemleri dışındaki harcamalar faydalanıcıya aittir.

·         Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen harcırah, kalınacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve yerel seyahat giderlerini kapsar.

·         Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personele, faaliyete başlamadan önce ödenecek hibe miktarının hesaplanması sırasında, personelin hazırlamış olduğu ve taraflarca onaylanmış öğretim programı dikkate alınır.

·         Öğretim programında ders verme hareketliliği ile ilişkili olarak karsı kurumla ortaklasa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler ve gidiş/dönüş günleri için (o günlerde faaliyet yapılmasa bile) günlük hibe ödemesi yapılır. Ders verme hareketliliğine ilişkin faaliyette bulunulmayan günler için günlük hibe ödemesi yapılmaz.

·         Seyahat edilen günlerin dışında, ders verme hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi gecen günde tam gün ya da tam güne yakın faaliyette bulunduğu öğretim programında görülmeli ya da katılım sertifikası ile belgelendirilmelidir. Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da ders verme hareketliliği ile ilgisi bulunmayan faaliyetlerin gerçekleştirildiği günler için hibe ödemesi yapılmaz.

·         Faaliyetten faydalanan personelin dönüşünü takiben, kalan ödemenin yapılabilmesi için, “öğretim programı” ile birlikte karsı üniversiteden temin edilen “katılım sertifikası” dikkate alınır.

·         Öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında faydalanıcının en az 5 saat ders verdiği açıkça görünmediği takdirde hibe ödemesi yapılmaz.

·         Harcırah ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın ve Avro olarak yapılır.

 

Örnek harcırah hesaplamaları

Seyahat gideri ödemeleri

·         Merkez tarafından belirlenen kriterlere uygun olduğu takdirde, ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelin seyahat giderleri, gerçekleşme değerleri üzerinden ve seyahat ile ilgili belgelerin ofise tesliminden sonra ödenir. Faydalanıcının yurtdışına gitmeden önce aldığı biletine ilişkin faturayı ofise teslim etmesi ve faaliyet sonrası uçuş kartlarını ofise teslim etmesi koşulu ile seyahat gideri faaliyet öncesinde de ödenebilir. Faaliyetin gerçekleşmemesi durumunda yapılan tüm ödemeler yararlanıcıdan geri alınır.

·         Seyahatin ekonomik seyahat alternatifleri kullanılarak gerçekleştirilmiş olması gerekir.

·         Ders verme hareketliliğine katılan personelin, bulunduğu şehirden gideceği şehre kadar olan ulaşımında gerek ülkeler gerek şehirler arası toplu tasıma araçlarına ait ulaşım giderleri ulaşımın ekonomik sınıflarda gerçekleştirilmiş ve belgelendirilmiş olması şartı ile ödenir.

·         Şehir içi ulaşıma ait seyahat giderleri karşılanmaz.

·         Toplu taşımanın mümkün olmadığı durumlarda, gerekçelendirilmiş ve faturalandırılmış olması şartı ile taksi ücretleri uygun gider olarak kabul edilebilir.

·         Ders verme hareketliliğinden faydalanan personel, bulunduğu şehirden gideceği şehre seyahati sırasında gerekiyorsa farklı ülke ya da şehirlerde aktarma yapabilir. Ancak, ucusun gerektirdiği bir durum olmadığı surece aktarma yapılan noktada konaklama yapılmaz.

·         Seyahat edilecek ulaşım aracının kaçırılması, ertelenmesi vb. durumlardan doğabilecek ilave ücretler uygun gider olarak kabul edilmez.

·         Toplu tasıma araçlarını kullanmayıp, kendi özel aracı ile ulaşımını sağlayan personele fatura karşılığında benzin ücreti ödenmez. Eğer varsa ilgili noktalar arasında ulaşımı sağlayan en ekonomik tren/otobüs ücreti, yoksa yine ekonomik sınıfa ait uçak bileti ücreti ödenir. Aynı özel araç ile seyahat eden birden fazla kişi olması durumunda araçta seyahat eden personelden sadece bir kişiye ve sadece bir kişilik bilet ücreti karşılığı seyahat gideri ödemesi yapılır.

·         Araç kiralama giderleri uygun gider değildir. Araç kiralayan faydalanıcıya yukarıdaki madde uyarınca ödeme yapılabilir.

·         Seyahate ait faturalar KDV içerse dahi, fatura bedeli KDV kesintisi yapılmaksızın faydalanıcıya ödenir.

·         Giriş-çıkış harçları, vize ve seyahat sigortası ücretleri ödeme yapıldığını gösteren belgelerin ofise teslim edilmesinden sonra seyahat giderleri adı altında ödenir.

·         Seyahat giderinin ödenebilmesi için personelin aşağıdaki belgelerden kendisi ile ilgili olanları

            ofise teslim etmesi gerekir:

                        o Kullanılan bilet/biletlerin orijinali

                        o Uçuş kartlarının orijinalleri

                        o Fatura, makbuz vb. ilgili ödeme belgelerinin orijinalleri

Hibe ödeme kuralları

Ø  Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelin harcırah ödemesi 2 taksitte yapılır. İlk taksit en fazla belirlenen hibenin %80’i oranında olabilir. Seyahat gideri ödemeleri gerekli belgelerin teslimini takiben tek ödemede yapılabilir.

Ø  İlk ödeme olarak personelin yükseköğretim kurumuna teslim ettiği öğretim programında faaliyet öngörülen günler üzerinden hesap edilen toplam hibenin %80’ine kadarı yapılır. İkinci ödeme ise faaliyet dönemi sonunda, faydalanıcı tarafından temin edilen “katılım belgesi” ile birlikte öğretim programında yaralan faaliyetlerin birlikte değerlendirilmesinden ve personel final raporunu teslim ettikten sonra yapılır.

Ø  Seyahat masrafları farklı bir para birimi üzerinden yapıldıysa, kur cevrimi yükseköğretim kurumu ile Merkez arasında imzalanan sözleşmede belirtildiği şekilde yapılır.

Faaliyetinin süresi ve geçerli olduğu dönem

Ø  Yükseköğretim kurumları 2013 / 2014 akademik yılı için belirlenen ders verme hareketliliği hibesini 1 Haziran 2013 - 30 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçeklesen hareketlilik faaliyetleri için kullanabilirler. Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen faaliyetler Erasmus kapsamında değerlendirilemez ve desteklenemez. Bütün personel hareketliliği faaliyetlerinin 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir.

Ø  Ders verme hareketliliği faaliyetinde, ders verme süresinin en az 5 ders saatini içermesi gerekmektedir. Ders verme süresi hiçbir şekilde 5 ders saatinden az olamaz. Yurtdışında ders verme süresinin 5 saatin altına düşmesi durumunda Erasmus hibesi verilemez.

 

 

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ (DERS VERME /EĞİTİM ALMA AMAÇLI)

ULUSAL HİBE MİKTARLARI

 

Öğretim elemanlarının ders vermek ya da eğitim almak üzere diğer üniversite personelinin eğitim almak amacıyla hareketlilik faaliyetinde bulunmaları durumunda her bir ülke için harcırah hibesi miktarları belirlenmiş olup, aşağıda tabloda gösterilmektedir.

 

 

Ülkeler

Günlük hibe miktarı

Almanya

112

Avusturya

126

Belçika

119

Bulgaristan

77

Çek Cumhuriyeti

105

Danimarka

161

Estonya

91

Finlandiya

147

Fransa

140

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

105

Hollanda

126

Hırvatistan

112

İngiltere

161

İrlanda

133

İspanya

119

İsveç

147

İtalya

133

Letonya

91

Litvanya

91

Lüksemburg

119

Macaristan

98

Malta

98

Polonya

91

Portekiz

105

Romanya

84

Slovak Cumhuriyeti

98

Slovenya

112

Yunanistan

112

 

FAKÜLTE/BÖLÜMLERE TAHSİS EDİLEN

ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİ KONTENJANLARI

Ders verme hareketliliği faaliyeti kapsamında imzalanmış kurumlar arası anlaşmalar ve kontenjanlar web sitemizde yer almaktadır: http://abofisi.kku.edu.tr/erasmusikilianlasmalar.html

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Ulusal Ajans) üniversitemize tahsis ettiği hibe tutarına göre destekleyebileceğimiz kontenjanlar:

Akademik Birim

Bölüm

Üniversite/Ülke

Kontenjan*

Toplam Ders Verme Süresi

Gün / Ders Saati

(Seyahat Dahil)

Kişi Başı Toplam Hibe Tutarı (Seyahat Hariç)**

Eğitim Fak.

İlköğretim (Fen Bilgisi Öğrt)

University of Foggia / İtalya

1

3 Gün Ders Verme +

1,5 gün Seyahat

598,50 Euro

Eğitim Fak.

PDR

Akademia Pedagogiki Specjalnej, Polonya

1

3 Gün Ders Verme +

1,5 gün Seyahat

409,50 Euro

Güzel Sanatlar Fak.

Müzik

Instituto Politecnico Castelo Branco, Portekiz

1

3 Gün Ders Verme +

1,5 gün Seyahat

472,50 Euro

İİBF

Ekonometri

Poznan School of Banking, Polonya

2

3 Gün Ders Verme +

1,5 gün Seyahat

409,50 Euro

İİBF

Kamu Y. ve Siyaset B.

University of Teramo / İtalya

2

3 Gün Ders Verme +

1,5 gün Seyahat

598,50 Euro

Mühendislik Fak.

İnşaat Müh.

Slovak University of Technology, Slovakya

2

3 Gün Ders Verme +

1,5 gün Seyahat

441,00 Euro

Veteriner Fak.

Veteriner

Lithuanian University of Health Sciences, Litvanya

2

3 Gün Ders Verme +

1,5 gün Seyahat

409,5 Euro

Veteriner Fak.

Veteriner

Latvia University of Agriculture, Letonya

2

3 Gün Ders Verme +

1,5 gün Seyahat

409,5 Euro

TOPLAM

 

13

 

 

 

* Kontenjan tahsisinde Ulusal Ajans tarafından belirlenen ulusal öncelikleri göz önüne alınmıştır. 2013/2014 akademik yılında ders verme hareketliliği faaliyeti kapsamında sırasıyla,

1-      Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış personele,

2-      Daha önce ders verme hareketliliğine faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, ders verme hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumlarında yapılacak faaliyetlere,

3-      Erasmus Fakülte/Enstitü/MYO ve Bölüm Koordinatörlerine öncelik verilir.

 

**Personelin hareketlilik faaliyetine ilişkin seyahat harcamalarını ekonomik olarak gerçekleştirmek ve bu çerçevede personelin hareketlilik faaliyetine vakitli olarak planlanmasını sağlamak amacıyla 400 AVRO’ya kadar olan bilet miktarının tamamı, 400 AVRO’yu aşan miktarlarda ise %50’nin karşılanması, geri kalan kısmının akademik personel tarafından karşılanması gerekmektedir. 

           

 

Not: Erasmus dokümanlar/formlarına üniversitemizin aşağıdaki web sayfasından ulaşılabilinir:

      http://abofisi.kku.edu.tr/erasmusbelgeler.html

 Kriterler için tıklayınız.